1. Đặt xe 2. Điền thông tin cá nhân 3. Hoàn tất
Địa chỉ đón khách
Địa chỉ trả khách
Thời gian đón